Route

Landgoed De Dodshoorn
Schoonloërstraat 62a
9444 TH Grolloo
T. 0592 501920
info@landgoeddedodshoorn.nl
Alle ruimte voor jezelf

Algemene  Voorwaarden Landgoed De Dodshoorn

Versie 14 juli 2010

 

1.Toepassing

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Landgoed De Dodshoorn.

1.2   In deze  Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met Landgoed De Dodshoorn  een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en andere faciliteiten. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Landgoed De Dodshoorn wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4   Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. Reserveringen

2.1   Landgoed De Dodshoorn neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn.  Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2   Landgoed De Dodshoorn  behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende      reserveringen, met name groepen, te weigeren dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

2.3   Indien uw reservering in behandeling wordt genomen, zendt Landgoed De Dodshoorn u binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging tevens factuur. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te  controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Landgoed De Dodshoorn.

2.4   Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling. Indien dit achterwege wordt gelaten, kan geen beroep op de reservering worden gedaan.

2.5   Tussen u en Landgoed De Dodshoorn komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Landgoed De Dodshoorn de  schriftelijke  bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.

2.6   De overeenkomst betreft de huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

2.7   Landgoed De Dodshoorn heeft te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te  zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van de huurder en/of andere gebruikers  onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van (een gedeelte van) de huurprijs.

2.8   Indien u, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Landgoed De Dodshoorn niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Landgoed De Dodshoorn om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Landgoed De Dodshoorn uw wijzigingen accepteert, kan Landgoed De Dodshoorn u wijzigingskosten in rekening brengen.

  

3. Gebruik

3.1   Elke accommodatie mag slechts bewoond/gebruikt worden door het aantal personen dat op het reserveringsformulier is vermeld.

3.2   De huurder heeft alleen recht het gehuurde te laten gebruiken door diegenen welke op de reservering zijn vermeld.

3.3   Het is de huurder en/of andere gebruikers niet toegestaan de accommodaties aan anderen dan in de reservering genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Landgoed De Dodshoorn.

3.4   Indien de huurder en Landgoed De Dodshoorn  zijn overeengekomen dat de huurder en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft de huurder (naast de andere gebruikers) hoofdelijk aansprakelijk tegenover Landgoed De Dodshoorn voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huurprijs, de wijzigingskosten (zie 2.8), eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en  eventuele annuleringskosten, evenals de kosten van de eventueel aangebrachte schade.

 

4. Prijzen

4.1   De huurder is de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging (tevens factuur) aan Landgoed De Dodshoorn verschuldigd.

4.2   Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging (tevens factuur) van de reservering door Landgoed De Dodshoorn  is verzonden.

4.3   De huurder is behalve de huurprijs ook lokale heffingen ( toeristen belasting) en overeengekomen overige kosten verschuldigd.

4.4   Alle prijzen zijn (voor zover van toepassing) inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.5   De prijzen in de brochure  zijn niet bindend- actuele prijzen, toeslagen en kortingen zijn te vinden op de website en uiteindelijk op de bevestiging (tevens factuur). De op de bevestiging (tevens factuur) vermelde prijs is bindend.

4.6   Indien de kosten van Landgoed De Dodshoorn (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft landgoed De Dodshoorn  het recht haar prijzen  te verhogen en de verhoogde prijs aan de huurder in rekening te brengen.  Indien deze  prijsverhoging wordt doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de vereenkomst is gesloten, zal die  prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal de huurder het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

 

5. Borg

5.1   De huurder is een borg verschuldigd, welke door de verhuurder wordt vastgesteld. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van het gehuurde is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van het gehuurde door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De accommodatie dient bezemschoon opgeleverd te worden. Schade en de staat van oplevering worden door controle bij uitchecken vastgesteld. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt binnen 10 werkdagen terug betaald.

 

6. Betaling

6.1   Direct bij boeking is 50% van de factuurprijs verschuldigd. Deze betaling dient binnen 14 dagen na de reserveringsdatum door Landgoed De Dodshoorn te zijn ontvangen.

6.2   Het restantbedrag dient 4 weken voor de dag van aankomst door Landgoed De Dodshoorn te zijn ontvangen.

6.3   Bij reserveringen binnen 8 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag 4 weken voor de dag van aankomst door Landgoed De Dodshoorn te zijn ontvangen.

6.4   Bij reserveringen binnen 4 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag 8 dagen voor de dag van aankomst door Landgoed De Dodshoorn te zijn ontvangen.

6.5   Bij reserveringen binnen 8 dagen voor aankomst, dient het gehele bedrag tijdens incheck voldaan te worden.

6.6   Bij niet tijdige betaling van de aan de huurder gefactureerde bedragen, is de huurder onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Landgoed De Dodshoorn schriftelijk de mogelijkheid bieden, het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling  ook dan uitblijft, behoudt Landgoed De Dodshoorn  zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de datum dat de termijn van 7 dagen is verstreken en is de huurder aansprakelijk voor alle schade die Landgoed De Dodshoorn  als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Landgoed De Dodshoorn  in verband met deze reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Landgoed De Dodshoorn  heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6 van toepassing.

 

7. Annulering

7.1   Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.

7.2   Indien de huurder niet binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

7.3   Een annuleringsverzekering is  niet inbegrepen in de gepubliceerde prijzen. Een annuleringsverzekering dient zelf door de huurder bij een verzekeraar afgesloten te worden en het risico van  annuleren en het verzekeren van het annuleringsrisico ligt bij de huurder zelf.

 

8. Aankomst en vertrek

8.1   De gehuurde accommodatie/vakantiewoning kan op de overeengekomen dag van aankomst (als vermeld op de reserveringsbevestiging) vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek (als vermeld op de reserveringsbevestiging) dient de accommodatie vóór 11.00 uur te worden verlaten.

8.2   De gehuurde accommodatie/vergaderlocatie kan op de overeengekomen dag van aankomst worden betrokken vanaf het tijdstip welke op de reserveringsbevestiging vermeld staat. De vergaderlocatie dient weer verlaten te worden vóór het tijdstip welke op de reserveringsbevestiging vermeld staat.

8.3   Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum/tijdstip (als vermeld op de reserveringsbevestiging) heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

  

9. Vroegtijdig/voortijdig vertrek

9.1   Vroegtijdig/voortijdig vertrek, ook door klachten, zijn geen directe reden tot restitutie. Voortijdig of vroegtijdig vertrek wordt beschouwd als annulering dan wel afbreken van de reis en dient door de huurder bij zijn/haar annuleringsverzekering te worden geclaimd. Voortijdig vertrek ontslaat de huurder niet van verplichting tot voldoen van de gehele reissom.

9.2   Indien voortijdig vertrek veroorzaakt wordt door klachten dient dit binnen 7 dagen na thuiskomst schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Landgoed De Dodshoorn. Vervolgens wordt beoordeeld of de klacht gegrond is en/of overgegaan wordt tot restitutie van de niet genoten dagen, dan wel dat besloten wordt dat het voortijdige afbreken een annulering is. Indien voortijdige afbreking beschouwd wordt als annulering dient deze geclaimd te worden middels de annuleringsverzekering.

9.3   Indien tot restitutie wordt overgegaan doordat voortijdige afbreking door klachten veroorzaakt, aanwijsbaar en aantoonbaar te wijten aan het niet nakomen van de dienstverlening zoals te leveren door Landgoed De Dodshoorn, dan zal het vastgestelde bedrag via bankbetaling terugbetaald  worden.

 

10. Reglementen

10.1   Alle gasten dienen zich te houden aan de door Landgoed De Dodshoorn vastgestelde regels.

10.2   Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich te legitimeren. Indien gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag Landgoed De Dodshoorn  gasten van het terrein (laten) verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10.3   Indien Landgoed De Dodshoorn aan u horecadiensten verleent of horecaovereenkomsten met u sluit, zijn op deze diensten en overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek verkrijgbaar.

10.4   Landgoed De Dodshoorn behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

10.5   Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan vuurwerk af te steken, het ontsteken van open vuren en/of het gebruik van de barbecue.

10.6   Auto’s dienen op de aangewezen parkeerplaats geplaatst te worden.

10.7   De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (geen vuile vaat laten staan, keuken en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

10.8   De huurder en gebruikers zijn  verplicht om bedlinnen van Landgoed De Dodshoorn te gebruiken.

10.9   Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Landgoed De Dodshoorn het recht de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het terrein te verwijderen, zonder dat restitutie van de huurprijs of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10.10   Indien het management ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de Wet en/of de Openbare Orde en/of goede zeden wordt gehandeld, is het management van het terrein gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

 

11. Breuk en/of vermissing

11.1   De huurder, dan wel de overige gebruikers zijn verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein.

11.2   Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Landgoed De Dodshoorn. Het schadebedrag zal worden ingehouden op de borg en voor het meerdere op de huurder worden verhaald, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet te wijten is aan schuld van  hem- of haarzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn/haar gezelschap.

 

12. Huisdieren/ paarden

12.1   Honden en paarden zijn welkom  op Landgoed De Dodshoorn, hier gelden huisregels voor, die moeten worden nageleefd.

12.2   Eigenaren zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun dier en aansprakelijk bij eventueel door hun dier aangebrachte schade.

12.3  Voor het verblijf van paarden moet  een aparte overeenkomst worden getekend. Deze overeenkomst kunt u bekijken op de website, en dient getekend te worden bij ontvangst op Landgoed De Dodshoorn.

 

13. Roken

13.1   Roken is niet toegestaan in de accommodaties. Roken is alleen toegestaan op de daartoe door Landgoed De Dodshoorn aangewezen buitenruimten.

 

14. Overmacht en wijzigingen

14.1   In het geval Landgoed De Dodshoorn  door overmacht (al dan niet tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal door Landgoed De Dodshoorn  aan de huurder een wijzigingsvoorstel voorgelegd worden (voor een andere periode etc.).

14.2   Overmacht aan de zijde van Landgoed de Dodshoorn  bestaat (indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd) door omstandigheden gelegen  buiten de wil van Landgoed De Dodshoorn, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3   De huurder is gerechtigd het voornoemde wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien de huurder het wijzigingsvoorstel afwijst, dient de huurder dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel schriftelijk kenbaar te maken. In dat geval heeft Landgoed De Dodshoorn het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huurprijs. Landgoed De Dodshoorn  zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1   Landgoed De Dodshoorn  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit eventuele kluisjes), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het terrein van landgoed De Dodshoorn  en/of de huur/het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteiten van Landgoed De Dodshoorn, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Landgoed De Dodshoorn of (één van) haar werknemers.

15.2   Aansprakelijkheid bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Landgoed De Dodshoorn  is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade, waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of  annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.3   Landgoed De Dodshoorn is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

15.4   Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad is in geval beperkt tot maximaal € 75.000,- bij persoonlijke  ongelukken per huurder c.q. gebruiker, per verblijf. Aansprakelijkheid voor materiële schade is in ieder geval beperkt tot maximaal € 1500,- per huurder c.q. gebruiker per verblijf.

15.5   De huurder en/of gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Landgoed De Dodshoorn, ontstaan tijdens het  gebruik daarvan door de huurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder en/of derden, die zich met zijn/haar toestemming op het terrein bevinden.

15.6   De huurder vrijwaart Landgoed De Dodshoorn voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van hem/haarzelf, andere gebruikers, reisgenoten of derden, die zich met zijn/haar toestemming op het terrein bevinden.

15.7   Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht. Deze worden ingehouden op de borg. Voor het eventuele meerdere ontvangt de huurder een aanvullende factuur.

 

16. Klachten

16.1   Ondanks de zorg en inspanning van Landgoed de Dodshoorn kan de huurder van mening zijn, dat er een gerechtvaardige klacht is met betrekking tot het verblijf. Deze klacht dient in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van het terrein gemeld te worden. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan heeft de huurder tot uiterlijk twee weken na  thuiskomst de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Landgoed De Dodshoorn.  t.a.v. Afdeling  Gastenservice – Schoonloërstraat 62 a  –  9444 TH Grolloo. De klacht zal dan met de grootste  zorg worden behandeld. Mocht dit ook niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft de huurder tot uiterlijk 2 maanden na vertrek de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

 

17. Diversen

17.1  Op de overeenkomst tussen de huurder en Landgoed De Dodshoorn  is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

17.2   De huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten, welke voor de bestemming vereist zijn. Landgoed De Dodshoorn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, die voortvloeien uit het niet in bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

17.3   Kennelijke druk- en/of zetfouten binden Landgoed De Dodshoorn niet. Met deze Algemene Voorwaarden  vervallen alle voorgaande publicaties.

17.4   Alle gegevens die door de huurder worden verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor de gastenadministratie welke verplicht is in geval van calamiteiten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om gerichte informatie en aanbiedingen over de producten en diensten van Landgoed De Dodshoorn  te geven. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op de interesse van de huurder af te stemmen, kan Landgoed De Dodshoorn de gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Indien de huurder geen prijs stelt op het toezenden van interessante       aanbiedingen of informatie, kan hij/zij zich schriftelijk afmelden. Dit kan geadresseerd worden aan Landgoed De Dodshoorn.  t.a.v. Afdeling  Gastenservice – Schoonloërstraat 62 a  –  9444 TH Grolloo.